Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van kinderen van  0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke participatie in de fysieke en sociale omgeving op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Wat doet de  kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut kan zowel na verwijzing als direct geconsulteerd worden.
Er moet altijd een duidelijke hulpvraag zijn van de ouders of van het kind.

Er vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag , ook  gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, leerkrachten , verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen hulpverleners. Dit gebeurd alleen na toestemming van de ouders en waar mogelijk het kind.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies. Zo nodig vindt in overleg met de ouders, de behandeling thuis plaats.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en  sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders van het kind, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties, om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen

Voor meer informatie kijk op www.kinderfysiotherapie.nl.

In onze praktijk is de volgende therapeut gespecialiseerd in kinderfysiotherapie:

  • Coco Haveman

Banner Kinderfysiotherapeut

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Volg de Fysiopraktijk    

Copyright Fysiotherapie Bolsward 2021