Kinderspeelgoed

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Wij streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een op zo optimaal mogelijke deelneming in de fysieke en sociale omgeving van het kind.

Wat doen wij?

Als er een afspraak wordt gemaakt bij onze kinderfysiotherapeut, moet er een duidelijke hulpvraag zijn van de ouders of van het kind.

Er vindt een vraaggesprek plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Doorgaans wordt er informatie ingewonnen bij ouders, leerkrachten, verwijzer en eventueel andere betrokkenen hulpverleners. Dit gebeurt alleen na toestemming van de ouders en waar mogelijk het kind.

Onze kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt indien nodig een behandelplan op. Ouders en verzorgers worden zodanig bij de behandeling betrokken dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind en hebben hierdoor meer mogelijkheden om het kind te begeleiden in het dagelijks functioneren.

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies. Zo nodig vindt in overleg met de ouders, de behandeling thuis plaats.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Bij wie kun je terecht?

Coco Haveman

Coco Haveman

Hallo, mijn naam is Coco Haveman en ik ben werkzaam als Kinderfysiotherapeut bij de Maatschap Fysiot...Lees meer